Góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Hỏi:
Tôi và hai người bạn thành lập Cty CP về đầu tư kinh doanh bất động sản. Tôi có 200m2 đất được hưởng thừa kế do tôi đứng tên sổ đỏ muốn góp vào Cty. Tôi muốn biết thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào Cty tiến hành như thế nào?
Trả lời:
Căn cứ Điều 4, Điều 13, Điều 29 Luật doanh nghiệp năm 2005; căn cứ Điều 46; Điều 106, Điều 107 Luật đất đai năm 2003 thì thủ tục góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy trình như sau: Quyền sử dụng đất góp vốn phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí và được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá. Nếu quyền sử dụng đất được góp vốn được định giá cao hơn so với giá thực tế tại thời điểm góp vốn thì các thành viên, cổ đông sáng lập liên đới chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Cty bằng số chênh lệch giữa giá trị được định và giá thực tế của quyền sử dụng đất góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá. Kết thúc việc định giá tài sản góp vốn phải có Biên bản xác định giá trị góp vốn của bà góp vốn.
Sau khi có Biên bản về định giá tài sản góp vốn, Cty làm hồ sơ gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, gồm các tài liệu sau: Đối với trường hợp góp vốn bổ sung hồ sơ gồm: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; Biên bản họp về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh ; Danh sách cổ đông; Điều lệ Cty; Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Biên bản định giá tài sản góp vốn. Thời gian: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Căn cứ vào khoản 1 Điều 22 Luật doanh nghiệp và Khoản 2 Điều 1 Nghị định 80/2008/NĐ-CP thì sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có thể hiện việc góp vốn bằng tài sản cổ đông Cty CP phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho Cty tại Phòng công chứng. Việc đăng ký chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn trường hợp này không phải chịu lệ phí trước bạ. Căn cứ các quy định nêu trên của pháp luật thì quyền sử dụng đất đứng tên bà có thể góp vốn vào Cty CP để tăng vốn cho Cty. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký góp vốn vào Cty, quyền sử dụng đất đó sẽ đứng tên Cty.

Tin tức

Hồ sơ biểu mẫu

Hướng dẫn thủ tục

Hỏi đáp